Results: at

Jalan Kaki Bukit (Batu 4 1/2)

Location Name:Jalan Kaki Bukit (Batu 4 1/2)
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Jalan Kurung Batang

Location Name:Jalan Kurung Batang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Abi Batas Paip

Location Name:Kampung Abi Batas Paip
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Batu 3.5 (Jalan Kaki Bukit)

Location Name:Kampung Batu 3.5 (Jalan Kaki Bukit)
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Batu Pahat

Location Name:Kampung Batu Pahat
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Belat Santan

Location Name:Kampung Belat Santan
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Datuk

Location Name:Kampung Datuk
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Guar Ujung Batu

Location Name:Kampung Guar Ujung Batu
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Jejawi Sematang

Location Name:Kampung Jejawi Sematang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Kurung Batang

Location Name:Kampung Kurung Batang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Padang Katong

Location Name:Kampung Padang Katong
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Santan Belat

Location Name:Kampung Santan Belat
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Sena Sematang

Location Name:Kampung Sena Sematang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Perumahan Awam Bohor Lateh

Location Name:Perumahan Awam Bohor Lateh
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Datuk Jaafar Hassan

Location Name:Taman Datuk Jaafar Hassan
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Datuk Setia

Location Name:Taman Datuk Setia
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Datuk Wan Ahmad

Location Name:Taman Datuk Wan Ahmad
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Desa Katong

Location Name:Taman Desa Katong
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Jawi Matang

Location Name:Taman Jawi Matang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Jelati

Location Name:Taman Jelati
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Lewata

Location Name:Taman Lewata
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Mada Sepakat

Location Name:Taman Mada Sepakat
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Medan Sepakat

Location Name:Taman Medan Sepakat
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Taman Merpati

Location Name:Taman Merpati
State Name:PERLIS
Postal Code:01000