Results: bat

Jalan Kaki Bukit (Batu 4 1/2)

Location Name:Jalan Kaki Bukit (Batu 4 1/2)
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Jalan Kurung Batang

Location Name:Jalan Kurung Batang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Abi Batas Paip

Location Name:Kampung Abi Batas Paip
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Batu 3.5 (Jalan Kaki Bukit)

Location Name:Kampung Batu 3.5 (Jalan Kaki Bukit)
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Batu Pahat

Location Name:Kampung Batu Pahat
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Guar Ujung Batu

Location Name:Kampung Guar Ujung Batu
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Kampung Kurung Batang

Location Name:Kampung Kurung Batang
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Ujung Batu

Location Name:Ujung Batu
State Name:PERLIS
Postal Code:01000

Jabatan Perangkaan

Location Name:Jabatan Perangkaan
State Name:PERLIS
Postal Code:01514

Jabatan Pemegang Harta

Location Name:Jabatan Pemegang Harta
State Name:PERLIS
Postal Code:01516

Jabatan Perpaduan Negara

Location Name:Jabatan Perpaduan Negara
State Name:PERLIS
Postal Code:01517

Jabatan Audit Negeri

Location Name:Jabatan Audit Negeri
State Name:PERLIS
Postal Code:01518

Jabatan Sumber Manusia

Location Name:Jabatan Sumber Manusia
State Name:PERLIS
Postal Code:01532

Jabatan Keselamatan Sosial (Perkeso)

Location Name:Jabatan Keselamatan Sosial (Perkeso)
State Name:PERLIS
Postal Code:01538

Jabatan Tenaga Rakyat

Location Name:Jabatan Tenaga Rakyat
State Name:PERLIS
Postal Code:01540

Pejabat Rela Negeri

Location Name:Pejabat Rela Negeri
State Name:PERLIS
Postal Code:01546

Jabatan Imigresen

Location Name:Jabatan Imigresen
State Name:PERLIS
Postal Code:01550

Jabatan Pendaftaran Negara

Location Name:Jabatan Pendaftaran Negara
State Name:PERLIS
Postal Code:01551

Jabatan Pertahanan Awam

Location Name:Jabatan Pertahanan Awam
State Name:PERLIS
Postal Code:01556

Jabatan Kebajikan Masyarakat

Location Name:Jabatan Kebajikan Masyarakat
State Name:PERLIS
Postal Code:01564

Jabatan Belia & Sukan

Location Name:Jabatan Belia & Sukan
State Name:PERLIS
Postal Code:01570

Jabatan Tanah & Galian

Location Name:Jabatan Tanah & Galian
State Name:PERLIS
Postal Code:01576

Jabatan Ukur & Pemetaan

Location Name:Jabatan Ukur & Pemetaan
State Name:PERLIS
Postal Code:01578

Jabatan Kerja Raya

Location Name:Jabatan Kerja Raya
State Name:PERLIS
Postal Code:01582